ΠΟΕ ΔΟΥ

Τετάρτη,21 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Κ.Β.Σ.

Κ.Β.Σ.

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998Β΄/18.7.2003) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων -διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων

για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών

ΠΟΛ 1005/4.1.2011

»

Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ’

εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010

(ΦΕΚ.Α΄58/23.4.2010).

ΠΟΛ 1027/9.2.2011

»

Συμψηφισμός ανταπαιτήσεων για συναλλαγές μεταξύ αγροτικών συνεταιρισμών και παραγωγών – μελών τους. Διευκρινίσεις

ΠΟΛ 1038/22.2.2011

»

Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών

ΠΟΛ 1058/14.3.2011

»

Χρόνος σύνταξης από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας της απογραφής και του ισολογισμού της χρήσης 1/1 - 31/12/2010 και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

ΠΟΛ 1070/7.4.2011

»

Χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων – εξόδων από τον πράκτορα κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφή).

ΠΟΛ 1085/18.4.2011

 

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ 1093/26.4.2011

»

Τρόπος καταχώρισης μερίσματος στα βιβλία των δικηγόρων

YΠΟΙΚ Δ15Β/1053867/ΕΞ2011/7.4.2011

»

Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΓΑ από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που πωλούν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές

YΠΟΙΚ Δ15Β/1056740/ΕΞ2011/11.4.2011

»

Υποβολή στοιχείων για διασταύρωση, από ασφαλιστικούς

YΠΟΙΚ Δ15Β 1095641/ΕΞ 2011/6.7.2011

»

Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1, του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ημερολογιακού έτους 2010.

ΠΟΛ 1097/2.5.2011

»

Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ

ΠΟΛ 1107/11.5.2011

»

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ. -

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1093/26.4.2011

ΠΟΛ 1110/13.5.2011

»

Φορολογική μεταχείριση χορηγούμενης έκπτωσης προς το Δημόσιο, που αφορά δαπάνες για μεταφορά μαθητών έτους 2010.

ΠΟΛ 1135/6.6.2011

»

«Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα»

ΠΟΛ 1158/21.7.2011

»

Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ.1 και 6) του π.δ/τος 186/1992, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011.

ΠΟΛ 1190/7.9.2011

»

Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.

ΠΟΛ 1206/29.9.2011

»

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.

ΠΟΛ 1213/18.10.2011

»

Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες Κ.Β.Σ. και ν.1809/1988 λόγω έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, συγχώνευσης άλλων ή αναστολής λειτουργίας και μεταφοράς αρμοδιοτήτων.

ΠΟΛ 1207/ΦΕΚ 2384/26.10.2011

»

Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

ΠΟΛ 1239/24.11.2011

»

Ύπαρξη ή μη υποκαταστήματος σε εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων όταν έχουν περαιωθεί οι εργασίες

ΠΟΛ 1247/12.12.2011

»

Παράταση προθεσμίας ενσωμάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή σε άλλο φορολογικό νόμο- Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α ΄)

ΠΟΛ 1256/23.12.2011

»

Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ 1269/28.12.2011

»

Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ 1002 ΦΕΚ 25 Β/17.1.2012

»

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.

ΠΟΛ 1009/4.1.2012

»

Κοινοποίηση της 423/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.σχετικά με την επιβολή προστίμων,τόσο για την πλαστότητα στοιχείων,όσο και για την εικονικότητα αυτών,όταν οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις γίνονται από διαφορετικούς ελέγχους.

ΠΟΛ 1031/31.1.2012

»

Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις και του περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ 1270/28.12.2011

»

Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών.

ΠΟΛ 1015/10.1.2012

»

«Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1026/26.1.2012»

ΠΟΛ 1046/21.2.2012

»

Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κλείνουν ισολογισμό από 30/6/2011 και μετά.

ΠΟΛ 1038 ΦΕΚ 431 Β’/23.2.2012