ΠΟΕ ΔΟΥ

Τετάρτη,21 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Καθορισμός της Διαδικασίας Ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την υποβολή Δηλώσεων και τις Εισπράξεις Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου μέσω των Υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Α.Υ.Ο. Δ16 1053568 EΞ 2011/5.4.2011

»

Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού

ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

Α.Υ.Ο. Δ16Α 1035004 ΕΞ 2011/1.3.2011

»

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΥΠΟΙΚ Δ16Α 1022545 ΕΞ 2011/9.2.2011

»

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

Δ16Α 1096586/ΕΞ 2011/8.7.2011

»

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

A.Y.O. Δ16Ε/1062862/ΕΞ2011/27.5.2011

»

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΥΠΟΙΚ Δ16Α/1067448/ΕΞ2011/9.5.2011

»

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΥΠΟΙΚ Δ16Α 1079749/ΕΞ2011/30.5.2011

»

Αντικατάσταση των παραγράφων 6α και 10 της 1130277/Ε=/2010-0016/05.10.2010 ΑΥ.Ο. (ΦΕΚ 1670, τ.Β'), όπως ισχύει

Δ16Α 1093861 ΕΞ 2011

»

Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο

ΠΟΛ 1124/27.5.2011

»

Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α’/31.3.2011) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

ΠΟΛ 1151/13.7.2011

»

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών.

Σχετ. η εγκύκλιός μας ΠΟΛ 1136/2010

ΥΠΟΙΚ Δ16Α 1103778 ΕΞ 2011/20.7.2011

»

Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

ΠΟΛ 1185/1.9.2011

»

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Δ16Ε 1113015/5.8.2011

»

Ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

ΠΟΛ 1195/14.9.2011

»

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΥΠΟΙΚ Δ16Α 1119971 ΕΞ 2011/24.8.2011

»

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011.

ΠΟΛ 1236/24.11.2011

»

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε.

ΠΟΛ 1007/3.1.2012

»

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ΠΟΛ 1035/1.2.2012