ΠΟΕ ΔΟΥ

Τετάρτη,21 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.) στις Δ.Ο.Υ., κατά την περίοδο παραλαβής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικ. έτους 2011

Δ6Δ1012192ΕΞ2011/24.1.2011

»

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

Δ6Δ1012192ΕΞ2011/24.1.2011

»

Περί της υποχρέωσης των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών να ανταποκρίνονται σε τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών και να αναρτούν στο διαδίκτυο επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών αυτών

Δ6Δ 1014102 ΕΞ2011/27.1.2011

»

Συμπλήρωση του Εγχειριδίου, με τις απαντήσεις στα συνήθη ερωτήματα των πολιτών, σε θέματα αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ., έκδοσης Δεκεμβρίου 2010

Δ6Δ 1014106 ΕΞ2011/26.1.2011

»

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

•ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

•ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Δ6Δ 1014106 ΕΞ2011/26.1.2011

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

»

Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/98 – Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 – Α΄ 285, με την

Δ6Α 1027850ΕΞ 2011/17.2.2011

»

Περί της ασφαλούς διακίνησης πληροφοριών μέσω INTRANET

 

Δ6Δ 1062231 ΕΞ 2011/28.4.2011

»

«Περί της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, για τη χορήγηση επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης».

Δ6Δ 1104475 ΕΞ 2011/21.7.2011

»

“Κοινοποίηση   απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.”.

 

Δ6Δ 1112352 ΕΞ 2011/8.8.2011

»

Έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον

τομέα της άμεσης φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών

Δ6A 1109311 ΕΞ 2011/1.8.2011

»

Περί της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη χορήγηση επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ., οι οποίες γεωγραφικά εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής

Δ6Δ 1125726 ΕΞ 2011/6.9.2011

»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 2- Αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κατάστασης με δείγματα υπογραφής υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ ……………….

 

Δ6Δ 1125726 ΕΞ 2011/6.9.2011

»

Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ

Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011

»

Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και   των Διευθύνσεων αυτής , καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων   της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ6Α 1131269 ΕΞ 2011/20.9.2011

»

Περί της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη χορήγηση επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., οι οποίες γεωγραφικά εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής.

Δ6Δ 1137263 ΕΞ 2011/3.10.2011

»

Αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, κατάστασης με δείγματα υπογραφής υπαλλήλων

Δ6Δ 1137263 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞ 2011/3.10.2011

»

Περί του τύπου των (στρογγυλών) υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., που έχει ανασταλεί η λειτουργία, από την 1.10.2011.

Δ6Δ 1141499 ΕΞ 2011/12.10.2011

»

Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και   των Διευθύνσεων αυτής , καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ6Α 1131269/20.9.2011

»

Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ

Δ6Α 1133062/21.9.2011

»

Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Δ6Α 1133675/23.9.2011

»

Έναρξη λειτουργίας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

Δ6Α 1131251/20.9.2011

»

Περί του τύπου των (στρογγυλών) υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, από την 1.11.2011.

Δ6Δ 1147387/27.10.2011

»

Έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Δ6Α 1148219/31.10.2011

»

«Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής στο Υπουργείο Οικονομικών και των Τμημάτων αυτής».

ΑΥΟ 1/18.10.2011

»

Καθορισμός του αριθμού των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και των υπηρεσιακών μονάδων στις οποίες κατανέμονται, των προσόντων, των συντελεστών βαρύτητας, του τρόπου και της διαδικασίας της αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές, καθώς και των όρων του Συμβολαίου Αποδοτικότητας των ιδίων και των Προϊσταμένων αυτών.

Δ6Α 1153411/9.11.2011

»

Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, καθώς και της αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄ Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/ΕΞ2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄2187)

Δ6Α 1148245/31.10.2011

»

Μετονομασία Δ.Ο.Υ.

Δ6Α 1152674/8.11.2011

»

Περί του τύπου των (στρογγυλών) υπηρεσιακών σφραγίδων που θα χρησιμοποιούν οι Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, από την 1.12.2011.

Δ6Δ 1160801/24.11.2011

»

Πέρας των ταμειακών συναλλαγών στις 13.30, την Τετάρτη 30.11.2011, για τις Δ.Ο.Υ. των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Δ6Δ 1162403/29.11.2011

»

Ενέργειες Δ.Ο.Υ. υποδοχής στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2011.

Δ6Δ 1162408/29.11.2011

»

Χορήγηση βεβαίωσης για κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ στην ειδική αποζημίωση από το λογαριασμό ΔΙΒΕΕΤ.

Δ6ΣΤ 1164163/1.12.2011

»

Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, καθώς και της αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α'Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α' & Β' Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/ΕΞ2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β'2187)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ6Α 1166057/30.11.2011

»

Έναρξη λειτουργίας του αυτοτελούς Γραφείου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ6Α 1159770/22.11.2011

»

Σύσταση Γραφείων στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, καθορισμός και εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Δ6Α 1161279/25.11.2011

»

Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Δ6Α 1159129/21.11.2011

»

Ανάρτηση στο διαδίκτυο των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και των Χρηματικών Ενταλμάτων.

ΥΠΟΙΚ 270/28.12.2011

»

Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.).

Δ6Α 1007935/13.1.2012

»

Κοινοποίηση της αριθμ.Δ6Α 1007935 ΕΞ2012/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αναστολής λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)

Δ6Α 1014230/24.1.2012

»

Περί της επικύρωσης αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που εκδίδονται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και εν γένει από ημεδαπή διοικητική αρχή.

Δ6Δ 1007890/16.1.2012

»

Καταστροφή των υπηρεσιακών σφραγίδων, που χρησιμοποιούσαν τα Π.Ε.Κ

Δ6Δ 1023006/7.2.2012

»

Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέματα παραλαβής μισθωτηρίων συμβολαίων.

Δ6Δ 1030359/20.2.2012

»

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1047/24.2.2012

»

Επανέκδοση του Εγχειριδίου, με τις απαντήσεις στα συνήθη ερωτήματα των πολιτών, σε θέματα αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ., έτους 2012.

Δ6Δ 1034406 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ/28.2.2012