ΠΟΕ ΔΟΥ

Τετάρτη,21 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 & 19 του ν.3899 (ΦΕΚ 212Α/17.12.2010)

ΠΟΛ 1003/3.1.2011

»

Αντιμετώπιση προβλημάτων από την ένταξη των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ στο κανονικό καθεστώς

ΠΟΛ 1007/18.1.2011

»

Διευκρινίσεις σε σχέση με το συντελεστή ΦΠΑ σε πιστωτικά τιμολόγια λόγω κύκλου εργασιών

ΠΟΛ 1009/21.1.2011

»

Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΛ 1011/20.1.2011

»

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με την εφαρμογή του κατ' αποκοπή συντελεστή 5%.

ΠΟΛ 1013/26.1.2011

»

Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.(έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 Φ2 TAXIS).

ΠΟΛ 1028/9.2.2011

»

Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για όλους τους υποκειμένους στο

ΠΟΛ 1026/9.2.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ και αντίστοιχα την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/15-1-2010,επιχειρήσεων μη εγκατεστημένων στο κράτος μέλος επιστροφής.

ΠΟΛ 1036/22.2.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβάλλονται για τις φορολογικές περιόδους του τελευταίου τριμήνου του 2010 και του Δεκεμβρίου 2010, β) Παράταση προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που υποβάλλονται για την ημερολογ

ΠΟΛ 1014/26.1.2011

»

Φορολογική αντιμετώπιση από άποψης διακανονισμού Φ.Π.Α. της κατασκευής έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.

ΠΟΛ 1043/1.3.2011

»

Στατιστικά κατώφλια για τις ενδο-κοινοτικές συναλλαγές έτους 2011.

ΠΟΛ 1047/14.3.2011

»

Κοινοποίηση οδηγιών για την σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010

ΠΟΛ 1048/15.3.2011

»

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ 1051/18.3.2011

»

α) Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που

υποβάλλονται για τις φορολογικές περιόδους του τελευταίου τριμήνου του 2010

και του Δεκεμβρίου 2010,

β) Παράταση προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που

υποβάλλονται για την η

ΠΟΛ 1014/11.3.2011

»

Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΠΟΛ 1057/24.3.2011

»

Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2008/2013

- Επισκέψεις Εργασίας 2011

ΥΠΟΙΚ Δ14 1014372/ΕΞ 2011/27.1.2011

»

Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.

ΠΟΛ 1078/11.4.2011

»

Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1077/12.4.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010

ΠΟΛ 1076/11.4.2011

»

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του ν.2523/1997 στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μεταβολών – μετάταξης, περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.ΠΑ. από υποκείμενους στο φόρο που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. με τ

ΠΟΛ 1086/20.4.2011

»

Αντιμετώπιση προβλημάτων στις χορηγούμενες εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών

ΠΟΛ 1087/19.4.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010

ΠΟΛ 1089/21.4.2011

»

Τύπος και περιεχόμενο,τρόπος και χρόνος υποβολής “Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.”, καθώς και τρόπος και χρόνος υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως τροποποιήθηκε

ΠΟΛ 1098/4.5.2011

»

Επιλογή της δυνατότητας μη υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων από τους εφημεριδοπώλες.

ΠΟΛ 1116/18.5.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 για υποκειμένους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

ΠΟΛ 1120/23.5.2011

»

Κοινοποίηση της με αριθμό 380/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σχετικά με την μη υπαγωγή συγκεκριμένων παραδόσεων ακινήτων στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

ΠΟΛ 1127/26.5.2011

»

Διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 -17 του ν.3296/2004, μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 79 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α)

ΠΟΛ 1128/2.6.2011

»

Tροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος των ΕΔΥΟ 1071947/ 3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 και 1099599/8432/1745/Δ0014/ ΠΟΛ.1116/19.10.2007 με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας της Ρουμανίας και της Τσεχίας και τις ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης σε περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους

ΠΟΛ 1147/8.7.2011

»

Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS)

ΠΟΛ 1149/14.7.2011

»

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄/31.3.11)

ΠΟΛ 1150/14.7.2011

»

Υποβολή δήλωσης μεταβολής για άσκηση δραστηριότητας παραγωγής και

εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100KW από αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ 1168/4.8.2011

»

Υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών εστίασης γενικά – Άρθρο 34 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄/01.07.2011)

ΠΟΛ 1170/5.8.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες

ΠΟΛ 1175/17.8.2011

»

Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά

ΠΟΛ 1182/26.8.2011

»

Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά και στην παράδοση μη αλκοολούχων ποτών.

ΠΟΛ 1208/5.10.2011

»

Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών κατ'εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.

ΠΟΛ 1212/11.10.2011

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α.έτους 2010 στους αγρότες.

ΠΟΛ 1216/21.10.2011

 

Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας από τις Μ.Ψ.Υ.του άρθρου 11 του ν.2716/99 .

ΠΟΛ 1234/18.11.2011

»

Υπαγωγή στο ΦΠΑ της παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από τους Ο.Τ.Α ή συνδέσμους αυτών, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. - άρθρο 18, παρ. 3β' Ν.4002/2011.

ΠΟΛ 1242/24.11.2011

»

Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1267/30.12.2011

»

Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαικών οργανισμών ή των μελών του προσωπικού τους.

ΠΟΛ 1268/30.12.2011

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.1.2012

ΠΟΛ 1025/26.1.2012

»

Στατιστικά κατώφλια έτους 2012 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

ΠΟΛ 1036/6.2.2012

»

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και θέρμανσης και του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ αυτής από τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994).

ΠΟΛ 1024/24.1.2012

»

Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1045/23.2.2012