ΠΟΕ ΔΟΥ

Τετάρτη,21 Αυγούστου 2019

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

» Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέ

ΠΟΛ 1040/26.2.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων από το άρθρο 113 του ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄).

ΠΟΛ 1191/13.9.2011


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας

(ν. 1191/1981, Φ.Ε.Κ 206/31-7-1981/τ.Ά). Ερμηνεία και εφαρμογή του Άρθρου 12

για τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων.

ΠΟΛ 1024/4.2.2011

ΕΛΕΓΧΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

» Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων 1 έως 5 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010 και διαβίβαση αναφορών για τα φορολογικά αδικήματα κατά το άρθρο 29 του ν. 3691/2008

ΠΟΛ 1002/3.1.2011

» Έκδοση Συμπληρωματικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων επί υποθέσεων

που υπήχθησαν στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010 περί περαίωσης

ανέλεγκτων υποθέσεων, συνέπειες επί μη αποδοχής τους από τους επιτηδευματίες

και υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης

ΠΟΛ 1019/28.1.2011

» Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010

ΠΟΛ 1023/7.2.2011

» Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010

ΠΟΛ 1035/21.2.2011

» Τροποποίηση της αριθ.1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 Α.Υ.Ο. «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου»

A.Y.O. 1041732/ΔΕ-Β΄/24.3.2011

» Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3943/31.3.2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) με τίτλο "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών "

ΠΟΛ 1062/1.4.2011

» Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.

ΠΟΛ 1063/30.3.2011

» Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου στ΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010

ΠΟΛ 1066/4.4.2011

» Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε΄ του ν. 3691/2008.

ΠΟΛ 1067/5.4.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του

άρθρου 8 του ν.3943/31-3-2011

ΠΟΛ 1071/11.4.2011

» Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών

διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων.

ΠΟΛ 1072/8.4.2011

» Ανάρτηση στο Διαδίκτυο Υπουργικών Αποφάσεων στο πλαίσιο του άρθρου 39 του ν.1914/1990( Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου)

ΠΟΛ 1082/11.4.2011

» Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011.

ΠΟΛ 1099/4.5.2011

» Αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων

ΥΠΟΙΚ 1085121/4454/ΔΕ-Β/15/15.6.2011

» Aξιοποίηση δυνατοτήτων taxis για τη διενέργεια

YΠΟΙΚ 1060778/3817/ΔΕ-Β΄/20/20.4.2011

» Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2523/97 σε βάρος αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000.

ΠΟΛ 1092/27.4.2011

» Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, έλεγχος αυτών καθώς και

εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου

15 του ίδιου ως άνω νόμου

ΠΟΛ 1088/20.4.2011

» Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη

αυτού

ΠΟΛ 1134/8.6.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του

άρθρου 26 του ν.3943/2011(ΦΕΚ.66 Α'),σχετικά με τα ανώτατα όρια

πρόσθετων φόρων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του

ν.3610/2010 που αφορά κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης

ΠΟΛ 1140/16.6.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1072/8-4-2011

«Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών

διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων

ΠΟΛ 1162/27.7.2011

» Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 σχετικά με τον αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων όσον αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εκμεταλλευτές-ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ.

ΠΟΛ 1164/27.7.2011

» Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174).

ΠΟΛ 1159/22.7.2011

«Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3900/2010 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και λοιπά θέματα καθώς και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους

ΠΟΛ 1192/8.9.2011

«Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α)

ΠΟΛ 1198/21.9.2011

«Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

ΠΟΛ 1178/23.8.2011

«ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ.

ΠΟΛ 1188/6.9.2011

«Ρύθμιση διαδικασίας, βεβαίωσης οφειλών και τρόπος καταβολής ποσών που προκύπτουν βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 και 18 του ν. 4002/2011.

ΠΟΛ 1187/2.9.2011

«Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

ΠΟΛ 1186 ΦΕΚ 2144/26.9.2011

«Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο.(Φ.Ε.Κ. Β΄ 577) περί ελέγχου φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων καθώς και προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.3888/2010

ΠΟΛ 1199/21.9.2011

«Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 3994/2011.

ΠΟΛ 1222/18.10.2011

«Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί της επιβολής ή μη προστίμων του Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου.

ΠΟΛ 1219/24.10.2011

«Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

ΠΟΛ 1221/25.10.2011

«Διαδικασία και μεταφορά των ελεγμένων υποθέσεων καθώς και αυτών για τις οποίες ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη αρμοδιότητας πλέον Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ. Φ. Α. Ε. Αθηνών.

ΠΟΛ 1217/21.10.2011

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1160/22-7-2011 (ΦΕΚ 1778/Β'/5-8-2011) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα "Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ΠΟΛ 1229/8.11.2011

«Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011.

ΠΟΛ 1236/24.11.2011

«Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1178/23.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄2071) περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.

ΠΟΛ 1233/17.11.2011

«Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή Ελεγκτικά Γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄174).

ΥΠΟΙΚ 1156477/16.11.2011

«Διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων επιχειρήσεων και υποβολή δηλώσεων μεταβολής και διακοπής εργασιών μετά την έναρξη λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.

ΠΟΛ 1228/7.11.2011

«Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄-151).

ΠΟΛ 1238/22.11.2011

«Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΥΠΟΙΚ 1165131/30.11.2011

«Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε.

ΠΟΛ 1007/3.1.2012

«Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπόλογων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου,που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαική Ένωση,οικονομικού έτους 2011.

ΠΟΛ 1016/13.1.2012

«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων ΠΟΛ.1178/2011(Φ.Ε.Κ Β΄2071) και ΠΟΛ.1233/17.11.2011 περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010.

ΠΟΛ 1020/13.1.2012

«Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.

ΔΠΕΙΣ Α 1001982/5.1.2012

«.Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου.Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Α’) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

ΠΟΛ 1022/24.1.2012

«.Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β’1657) περί καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν.3693/2008 (ΦΕΚ Α’174).

ΠΟΛ 1011/10.1.2012

«.Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ΠΟΛ 1035/1.2.2012

«.Υποβολή μηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1049/24.2.2012

«Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012),όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1053/29.2.2012


ΤΕΛΗ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Υπολογισμός πληθυσμού δήμων κατά την επιβολή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα

ΠΟΛ 1032/17.2.2011

»

Κοινοποίηση διατάξεων του άρ. 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ξ2011/11-2-2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 8 του ν. 3899/2010 - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας"

ΠΟΛ 1037/22.2.2011

»

Α) Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτικη ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28/2/2011 Β) Παράταση προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 28/2/2011

ΠΟΛ 1041/28.2.2011

»

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών

ΠΟΛ 1049/15.3.2011

»

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11- 2-2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

ΠΟΛ 1050/15.3.2011

»

Μη απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. στις Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛ 1068/5.4.2011

»

Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) για την παραλαβή με τη διαδικασία της απόσυρσης καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους.

ΠΟΛ 1074/8.4.2011

»

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ 1090/20.4.2011

»

Περί της εκτέλεσης από το Δημόσιο της αριθμ. 2144/2009 Απόφασης του ΣτΕ, η οποία ακυρώνει ορισμένες διατάξεις της αριθμ. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./26-11-2003 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

ΠΟΛ 1118/2011

»

Κατάργηση της εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας

ΠΟΛ 1122/2011

»

Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής και ανώτατα ποσοστά πρόσθετων φόρων

ΠΟΛ 1123/2011

»

Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2011-2012, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

ΠΟΛ 1173/16.8.2011

»

Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες.

ΠΟΛ 1181/16.8.2011

»

Ετήσιο ειδικό τέλος χώρων καπνιζόντων.

ΠΟΛ 1200/23.9.2011

»

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ

ΠΟΛ 1200/ΔΗΛΩΣΗ/23.9.2011

»

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τμ.

ΠΟΛ 1200/ΦΕΚ 2026/12.9.2011

»

Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 35 ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’).

ΠΟΛ 1214/31.10.2011

»

Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012.

ΠΟΛ 1220/31.10.2011

»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΟΛ 1214 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ/31.10.2011

»

«Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2011 - 2012 ».

ΠΟΛ 1231/14.11.2011

»

.Αντιμετώπιση από πλευράς τελών χαρτοσήμου των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων νομικής προστασίας.

ΠΟΛ 1254/21.12.2011

»

Χρησιμοποίηση Ειδοποιήσεων Τελών Κυκλοφορίας από το Διαδίκτυο.

ΠΟΛ 1255/27.12.2011

»

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και για την θέση των οχημάτων σε ακινησία.

ΠΟΛ 1262/29.12.2011

»

Ανάθεση διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (Ε.Σ.Τ.Κ.) των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2012.

ΠΟΛ 1252/22.12.2011

»

Εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και θέση των οχημάτων σε ακινησία.

ΠΟΛ 1019/13.1.2012

»

Καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων από Ε.Φ.Κ.μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης καθώς και του Φ.Π.Α. και λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ’ αυτών από τα υπόχρεα προς τούτο νομικά πρόσωπα.

ΠΟΛ 1042/16.2.2012

»

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ. , πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ’ αυτήν.

ΠΟΛ 1021/20.1.2012


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

»

Καθορισμός της Διαδικασίας Ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την υποβολή Δηλώσεων και τις Εισπράξεις Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου μέσω των Υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Α.Υ.Ο. Δ16 1053568 EΞ 2011/5.4.2011

»

Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού

ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

Α.Υ.Ο. Δ16Α 1035004 ΕΞ 2011/1.3.2011

»

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΥΠΟΙΚ Δ16Α 1022545 ΕΞ 2011/9.2.2011

»

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

Δ16Α 1096586/ΕΞ 2011/8.7.2011

»

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

A.Y.O. Δ16Ε/1062862/ΕΞ2011/27.5.2011

»

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΥΠΟΙΚ Δ16Α/1067448/ΕΞ2011/9.5.2011

»

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΥΠΟΙΚ Δ16Α 1079749/ΕΞ2011/30.5.2011

»

Αντικατάσταση των παραγράφων 6α και 10 της 1130277/Ε=/2010-0016/05.10.2010 ΑΥ.Ο. (ΦΕΚ 1670, τ.Β'), όπως ισχύει

Δ16Α 1093861 ΕΞ 2011

»

Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο

ΠΟΛ 1124/27.5.2011

»

Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α’/31.3.2011) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

ΠΟΛ 1151/13.7.2011

»

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών.

Σχετ. η εγκύκλιός μας ΠΟΛ 1136/2010

ΥΠΟΙΚ Δ16Α 1103778 ΕΞ 2011/20.7.2011

»

Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

ΠΟΛ 1185/1.9.2011

»

Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)

Δ16Ε 1113015/5.8.2011

»

Ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

ΠΟΛ 1195/14.9.2011

»

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΥΠΟΙΚ Δ16Α 1119971 ΕΞ 2011/24.8.2011

»

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011.

ΠΟΛ 1236/24.11.2011

»

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε.

ΠΟΛ 1007/3.1.2012

»

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με την εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ΠΟΛ 1035/1.2.2012


Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 5